Privacy- en cookiestatement Administratie- en belastingadvieskantoor Angela Meijer

We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Administratie- en belastingadvieskantoor Angela Meijer (hierna te noemen “Administratiekantoor Angela Meijer”) verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Voor wie geldt dit Privacy- en cookiestatement?

Dit Privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle personen waarvoor Administratiekantoor Angela Meijer persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website.
 • (Medewerkers van) klanten van Administratiekantoor Angela Meijer.
 • Ontvangers van Administratiekantoor Angela Meijer haar nieuwsbrieven en andere mailings.
 • Potentiele klanten van Administratiekantoor Angela Meijer.
 • (Medewerkers van) leveranciers.
 • Derden die met Administratiekantoor Angela Meijer communiceren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Administratiekantoor Angela Meijer?

Administratiekantoor Angela Meijer verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan Administratiekantoor Angela Meijer verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor:
  • de uitvoering van de overeenkomst;
  • het verlenen van diensten; en/of
  • het leveren van producten.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres.
 • Uw surfgedrag en interesses.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of van het Kadaster en/of van de belastingdienst.

Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens.
 • Telefoonnummer.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Burgerlijke staat.
 • Leeftijd.
 • E-mailadres.
 • IBAN.
 • Bedrijfsgegevens.
 • Functie.
 • Kenteken.
 • Financiële gegevens.
 • Informatie die u zelf invult in het open veld in het contactformulier.
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Waarom verwerkt Administratiekantoor Angela Meijer uw persoonsgegevens?

Administratiekantoor Angela Meijer gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van diensten door Administratiekantoor Angela Meijer voor onze klanten.
 • Om uw uw opdracht uit te voeren en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Voor het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie ‘Cookies’ en ‘Gebruik van Google Analytics’ in deze Privacy- en cookiestatement.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw gegevens

Administratiekantoor Angela Meijer neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Administratiekantoor Angela Meijer toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Administratiekantoor Angela Meijer hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Administratiekantoor Angela Meijer heeft eveneens een protocol opgesteld voor het (tijdig) melden van datalekken.

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via angela-meijer@kpnmail.nl of 050-5017828 contact met ons op te nemen.

Inschakelen / delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor Administratiekantoor Angela Meijer noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy- en cookiestatement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy- en cookiestatement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Administratiekantoor Angela Meijer is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Administratiekantoor Angela Meijer en dus op verzoek en conform instructie van Administratiekantoor Angela Meijer handelt, sluit Administratiekantoor Angela Meijer met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Administratiekantoor Angela Meijer uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Administratiekantoor Angela Meijer er op toe dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Administratiekantoor Angela Meijer baseert Administratiekantoor Angela Meijer zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Administratiekantoor Angela Meijer, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van Administratiekantoor Angela Meijer. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen

Administratiekantoor Angela Meijer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de in dit Privacy- en cookiestatement genoemde doeleinden. Zodra u geen diensten of producten meer bij ons afneemt en/of geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Administratiekantoor Angela Meijer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.

Er vindt geen ‘profiling’ plaats bij Administratiekantoor Angela Meijer.

Uw rechten

U kunt Administratiekantoor Angela Meijer verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. Administratiekantoor Angela Meijer kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Administratiekantoor Angela Meijer zal de verwerking niet staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door per e-mail of telefonisch contact op te nemen opnemen met Administratiekantoor Angela Meijer via angela-meijer@kpnmail.nl, of 050-5017828. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van Administratiekantoor Angela Meijer: Leeksterweg 18, 9301 AN Roden.

Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via angela-meijer@kpnmail.nl.

Klachtenregeling

Bij Administratiekantoor Angela Meijer hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen Administratiekantoor Angela Meijer. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via angela-meijer@kpnmail.nl, of 050-5017828. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Administratiekantoor Angela Meijer in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacy- en cookiestatement aan veranderingen onderhevig

Administratiekantoor Angela Meijer behoudt zich het recht voor om deze Privacy- en cookiestatement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Administratiekantoor Angela Meijer dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy- en cookiestatement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Administratiekantoor Angela Meijer en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Administratiekantoor Angela Meijer gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Administratiekantoor Angela Meijer. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Gebruik van Google Analytics

Administratiekantoor Angela Meijer maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Administratiekantoor Angela Meijer. Administratiekantoor Angela Meijer heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Administratiekantoor Angela Meijer krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google's Privacy Policy.

Als u naar aanleiding van deze Privacy- en cookiestatement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch

06- 14 69 11 45
Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

E-mail

Via info@angela-meijer.com

Post

Administratiekantoor Angela Meijer
Leeksterweg 18, 9301 AN Roden

Dit Privacy- en cookiestatement is voor het laatst aangepast op 17 februari 2022.