Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Opdrachtnemer: de eenmanszaak naar Nederlands recht, Administratie- en belastingadvieskantoor met KvK-nummer 56768036, gebruik van deze algemene voorwaarden en gevestigd aan het adres Leeksterweg 18, (9301 AN) Roden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht geeft aan Opdrachtnemer tot het verrichten van diensten c.q. contractspartij van Opdrachtnemer.
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:
 • Het verzorgen van de administratie;
 • Het verzorgen van belastingaangiften;
 • Het geven van belastingadvies.
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden.
  2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
  3. Indien ook de Opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de Opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Opdrachtgever door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard en mits de voorwaarden van de Opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de Opdrachtgever dus in strijd met deze algemene voorwaarden, dan geldt slechts hetgeen in deze voorwaarden is bepaald. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de Opdrachtgever doet aan het voorgaande niets af.

Artikel 3. Totstandkoming van de opdracht

 1. Een Opdracht met Opdrachtnemer komt tot stand wanneer deze schriftelijk aan de Opdrachtgever wordt bevestigd. Voor leveringen waarvoor geen offerte c.q. orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur tevens als een opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.

Artikel 4. Uitvoering van de Opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de Opdracht, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen en met de zorg van een goed Opdrachtnemer uitvoeren. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een beoogd resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door haar medewerkers dan wel derden, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 6. De door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de Opdracht zijn steeds richttermijnen en geen fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Opdracht op. Termijnen hebben een definitief karakter indien partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel dat dit uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit.

Artikel 5. Honorarium

 1. Het honorarium voor de krachtens de Opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, en is exclusief omzetbelasting. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de Opdracht gemaakte kosten - daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere 'out-of-pocket' uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden - niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden.
 2. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de Opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, wordt periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6. Betaling en zekerheid

 1. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Na verstrijken van voornoemde termijn van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument) is zij de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep dan is zij de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 3. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument), worden incassokosten in rekening gebracht volgens ‘het besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’ met een minimum van € 40,00. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van haar honorarium en de door haar te maken dan wel gemaakte kosten ter zake van het uitvoeren van de Opdracht, alsmede tot het verlangen van zekerheid in andere vorm, in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op een Opdrachtgever toebehorende goederen. Indien storting van dit depot dan wel verlening van de zekerheid achterwege blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Opdrachtnemer is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de Opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
 6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden die betrekking hebben op een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden.
 3. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht worden gebruikt - waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. - of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. - berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan de in artikel 9.1 bedoelde producten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 10. Beëindiging opdracht

 1. Ieder van partijen is te allen tijde bevoegd de Opdracht met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. Indien de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt beëindigd, is hij gehouden aan Opdrachtgever de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van Opdrachtgever in verband met de beëindiging van de Overeenkomst wordt gevorderd.
 3. Indien de Opdracht eindigt voordat de werkzaamheden zijn voltooid, is de Opdrachtgever het honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Indien Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot ingeschakelde derden), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
 4. Indien Opdrachtnemer tot voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Opdracht door Opdrachtnemer vindt plaats conform de verwerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer welke integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Opdrachtnemer.

Artikel 12. Overdracht rechten en verplichtingen

 1. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming mag Opdrachtgever geen rechten of plichten, voortvloeiend uit een Opdracht, geheel of gedeeltelijk overdragen.

Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel de uitleg of uitvoering van de voorwaarden zelf betreffen, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.